» » ПРОГРАМА ГУРТКА «СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ»
Информация : ПРОГРАМА ГУРТКА «СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ»

ПРОГРАМА ГУРТКА «СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ»

ПРОГРАМА гуртка „Спортивний туризм”

 

Вищий рівень

 

Пояснювальна записка

Спортивний туризм - вид спорту, який культивується в Україні і використовується як різноплановий виховний засіб, що розвиває духовні, інтелектуальні якості, формує позитивні риси характеру (відповідальність, мужність, наполегливість), фізичну силу, витривалість, задовольняє інтереси дітей у вивченні рідного краю, пам’яток історії і культури України та світу, формує національну свідомість, самоствердження, поєднує відпочинок зі спортом, сприяє вихованню в учнів кращих людських якостей.

Програма розрахована на гуртківців віком від 14 років і старші, що мають досвід занять спортивним туризмом не менше трьох років, спортивну кваліфікацію, як правило, на рівні ІІІ –І спортивного розряду.

Програма передбачає навчання в групах вищого рівня протягом декількох років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться по 216 годин на кожний навчальний рік.

Метою програми є набуття особистістю компетентностей у процесі занять спортивним туризмом.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:

1. Пізнавальна компетентність: засвоєння учнями знань з туризму і краєзнавства; оволодіння гуртківцями знаннями, вміннями та навичками з двох і більше видів спортивного туризму; уміння аналізувати та опрацьовувати отриману під час подорожей інформацію (про природне середовище, історико-культурний об’єкт тощо), розвивати  особистісне сприйняття дослідженого матеріалу.

2. Практична компетентність: набуття практики суддівства змагань; виконання нормативів на присвоєння спортивного розряду (не нижче І); вивчення методики роботи організаторів чи інструкторів  дитячо-юнацького туризму та спортивних суддів; підготовка до участі гуртківців в змаганнях різного рівня на дистанціях 3-5 класів; підготовка до участі в походах ІІ-IV категорії складності з обраного виду туризму; уміння долати природні перешкоди, дотримуватися правил та норм безпеки  участі у туристських подорожах та змаганнях, участь в організації туристських подорожей та виконання під час подорожей обов’язків помічника керівника групи, або, якщо дозволяє вік і туристський досвід, – заступника керівника групи.

3. Творча компетентність: набуття досвіду по складанню опису багатоденного походу, участь у змаганнях на дистанціях 3-5 класів, походах ІІ-IV категорії складності з обраного виду туризму, екскурсіях, експедиціях, акціях, підготовка звіту про проведений захід, написання пошукових та дослідницьких робіт, допрофесійна та  професійна самовизначеність.

4. Соціальна компетентність: наполегливість в досягненні мети, відповідальність за результати власної діяльності, здатність до співробітництва, соціальна активність, виховання культури спілкування, виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих, збереження та примноження культури, звичаїв, традицій українського народу, повага до людей, формування та розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери, вміння працювати в колективі.

Програма спрямована на формування системного мислення, навичок зі спортивного туризму знань і вмінь в обсязі підготовки суддів зі спортивного туризму 2 категорії та інструкторів дитячо-юнацького туризму і на оволодіння гуртківцями вміннями практичної організації туристських подорожей та виконання під час подорожей обов’язків помічника керівника групи, або якщо дозволяє вік і туристський досвід – заступника керівника групи.

В основу програми покладено базовий блок спортивно-туристської підготовки з різних видів туризму, який включає поглиблене вивчення тем з спортивного туризму, способів та прийомів подолання природних перешкод і страхування, Значне місце у програмі відводиться загальній фізичній підготовці вихованців та участі у масових заходах.

У змісті програм враховані вимоги Державного стандарту базової та і повної загальної середньої освіти в галузях ”Суспільствознавство”, „Здоров'я і фізична культура”. Програми включають відомості, які поглиблюють і доповнюють зміст навчальних предметів з історії, географії, краєзнавства.

Важлива роль відводиться засвоєнню туристської термінології, удосконаленню практичних навичок з користування туристським спорядженням та обладнанням, виконання топографічних робіт, свідомого ставлення до власного здоров’я .

Робота гуртка організовується у формі теоретичних та практичних занять. Тривалість занять визначається з урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження і становить в академічних годинах (45 хвилин), Орієнтовне співвідношення теоретичних і практичних годин 1:6. Екскурсії, походи, участь в змаганнях та практичні заняття є обов’язковими складовими навчально-виховного процесу. Вони передбачають створення умов для наближення змісту тем до реального життя. Періодичність таких занять – не рідше одного разу на місяць. Необхідною умовою організації екскурсій, походів і практичних занять на місцевості є дотримання санітарно-гігієнічних вимог та техніки безпеки.

При плануванні екскурсій, практичних занять, подорожей та змагань беруться до уваги сезонні зміни погоди, додаткові можливості для реалізації запланованих заходів під час канікул.

Затрати часу на екскурсію чи практичне заняття складають 4 години, одноденну подорож – 8 годин, дводенну – 14 годин та триденну – 22 години.

Для закріплення та реалізації набутих вихованцями знань, умінь та навичок у кінці навчального році проводиться літня туристсько-краєзнавча подорож ( поза сіткою навчальних годин ).

Програма передбачає варіативність як дидактичних принципів, так і елементів інноваційних методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості, включаючи оздоровчу та інструктивну спрямованість.

На заняттях гуртка використовують різноманітні методи навчання в залежності від віку гуртківців, теми занять, місцевих можливостей.

При проведенні практичних занять вихованці удосконалюють техніку спортивного туризму, способи та прийоми подолання природних перешкод, вчаться страхувати себе від нещасного випадку, застосовувати свої вміння та навички при проведенні спортивно-туристських змагань в гуртку, здійснюють подорожі вихідного дня.

Застосовуються різноманітні засоби навчання: наочні посібники, картографічний, роздатковий матеріал, технічні засоби навчання, спеціальне спорядження та обладнання тощо.

Поряд з груповими, колективними формами роботи проводиться індивідуальна робота з гуртківцями, в тому числі при підготовці походів, змагань, конкурсів, виставок та інших масових заходах. Створюються умови для диференціації та індивідуалізації навчання відповідно до творчих здібностей, обдарованості, віку та психофізичних особливостей стану здоров’я дітей відповідно до чинного Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах.

Перевірка компетентностей вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі змагань, походів, вікторин, конкурсів та відвідуванні екскурсійних об’єктів.

          Керівник гуртка, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки, в установленому порядку може вносити зміни  до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми. Розподіл годин за розділами – орієнтовний.

У перші тижні занять необхідно провести батьківські збори, де розповісти про план роботи гуртка, розклад занять та особисте спорядження юного туриста для практичних занять та подорожей.

При проведенні навчально-виховного процесу в гуртках та з метою ефективного засвоєння систематизованих знань, умінь та навичок використовуються засоби навчання відповідно до чинного Типового переліку навчально-наочних посібників і технічних засобів навчання для художньо-естетичних, еколого-натуралістичних, туристсько-краєзнавчих і науково-технічних позашкільних навчальних закладів системи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

 

 

Весь документ:  programa-gurtka-sportivniy-turizm.doc [382 Kb] (cкачиваний: 189)

 

 

 

Поделиться новостью:

ДФСТ

Днепропетровская областная федерация спортивного туризма - занимается организацией и поддержкой спортивных и туристских мероприятий на территории Днепропетровской области.

Контакты